Нормативно-правові документи євроклубу

Законодавча підтримка основних засад діяльності євроклубу

Така форма організації молоді як євроклуб не суперечить чинному законодавству України. Основні напрямки діяльності євроклубу є співзвучними з окремими пунктами таких нормативно-правових документів:

Закон України “Про Освіту”, 1996 р.

Закон України “Про Освіту” визначає ціль національної рамки кваліфікацій наступним чином: “Національна рамка кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів) спрямована на введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців”. Розділ V ЗУ “Про Освіту”, визначає можливості міжнародного співробітництва навчальних закладів. Пункт перший розділу зазначає таке: “Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо”.

Повний текст закону можна отримати перейшовши за повиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text

Закон України “Про загальну середню освіту”, 1999 р.

В Загальних Положеннях Закону України “Про загальну середню освіту”, а саме стаття 3 повідомляє про наступне: “загальна середня освіта – це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і прикладної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності”. Відповідно до цього закону, загальна середня освіта покликана створити умови для “забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями, і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави”. Стаття 46 Розділу IX ЗУ “Про загальну середню освіту” свідчить про те, що “Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі загальної середньої освіти”.

Повний текст закону можна отримати перейшовши за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі, лист МОН України від 09.07.2001 року № 1/9-252.

В “Методичних рекомендаціях щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі, лист МОН України від 09.07.2001 року № 1/9-252” також знаходимо підтримку основних засад діяльності євроклубу. В листі зазначено таке: “Зміни в науці, техніці, економіці, в соціальних відносинах і суспільній свідомості, а також глобальні перетворення в системі професійно-технічної освіти обумовили необхідність модернізації змісту виховної роботи в ПТНЗ від якого значною мірою залежать: інтелектуальний та емоційний розвиток молодого покоління; формування ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних та естетичних ідеалів, набуття досвіду творчої діяльності”. Надзвичайно цікавими є такі рядки листа: “До найбільш вагомих принципів виховної роботи в ПТНЗ відносимо: принцип культуровідповідності – органічна єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність та спадкоємність поколінь; принцип інтерокультурності – інтегрованість національної культури в контексті загальнодержавних, європейських і світових цінностей у загальнолюдську культуру”.

Повний текст закону можна отримати перейшовши за посиланням: http://osvita.ua/legislation/proftech/3300/print/